W świecie dzieci
Home
 

Wypadki przy pracy – jak dbać o własne prawa.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów. Choroba zawodowa to m.in. ołowica, zatrucie substancją chemiczną, astma oskrzelowa, choroba popromienna, przewlekłe choroby układu ruchu, zespół cieśni w obrębie nadgarstka, ubytek słuchu spowodowany hałasem, gorączka metaliczna.

Pracownik podczas jazdy wózkiem widłowym
Autor: Naval Surface Warriors
Źródło: http://www.flickr.com
Ogólnie choroby zawodowe można opisać jako choroby, które powstały wskutek działania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. Powstają najczęściej podczas stałego przebywania w niedogodnej pozycji ciała, systematycznego wykonywania forsownych ruchów lub ciągłego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pracownika lub (zobacz stomatologia cichon) byłego pracownika oraz jej rozpoznanie powinno nastąpić w czasie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w tym wpływie.

Z tytułu choroby zawodowej salon (link tu…) wypadku przy pracy możemy wystąpić o świadczenia takie jak: zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych bądź zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Tego wszystkiego można dokonać w przychodni: portal.

Uprzedź grypę!
Autor: Bird&Co Sp. z.o.o.
Źródło: Bird&Co Sp. z.o.o.

Za wypadki przy pracy uważa się nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiły w związku z pracą. Bezpośrednio po otrzymaniu informacji o zaistniałym wypadku pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który niezwłocznie powinien przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Powołana grupa ustala również czy do wypadku doszło w związku z wykonywaną pracą i przedstawia umowny czas pracy poszkodowanego. Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie lub renta. Badania takie przeprowadzają różni lekarze: sprawdź. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy stosuje się przepisy art. 15 ustawy emerytalnej. W danej ustawie znajdziemy również informację dotyczącą podstawy wymiaru emerytury.

Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób nie mogą zwolnić pracowników, wręczając im wprost wypowiedzenia, jeśli przyczyna redukcji jest po stronie pracodawcy. Zanim to nastąpi, pracodawca musi przeprowadzić procedurę przedstawioną w ustawie o zwolnieniach grupowych. Pracownicy korzystają wtedy z praw jakie niosą zwolnienia grupowe. Przedsiębiorcy rozwiązujący umowę o pracę z pracownikami, w czasie zwolnień grupowych, muszą wypłacić im odprawę pieniężną. Odprawa wypłacana może być z puli przeznaczonej na fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca jest zobowiązany również uregulować wszelkie inne płatności jak np. wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe oraz za niewykorzystany urlop.

Off 

1 września 2017 This post was written by Categories: Zdrowe dziecko Tagged with:
Comments are off for this post


Top